St. Selvanayagi

Contact Details

St. Mary Church
Jalore
Raj Pushpak Nagar
Sai Mandir Road
Shobha Bhawan
Pin : 343001
Phone : 9414374558

Parish Preist

Fr. Joseph K.MCBS