St. Jude

St. Jude

Contact Details:

St. Jude’s Church
Khirkiya
Chipavad P.O.,
Harda Dt,
Madhya Pradesh,
Tel. Ph : 07571 – 251698.

Priest incharge – Fr. Joy Thomas.