St. John the Baptist

Contact Details

St. John Baptist Church
Yordhanapuram
Kalady
Manjapra
Pin : 683 574
Ph : 0484-2464036

Parish Preist

Rev. Fr.Rojan Nangelimalil