St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Chempu
Vaikom
Pin : 686 615
Ph : 04829-273176

Parish Preist

Rev. Fr.Xavier Avallil