St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Thattupara
Manjapra
Pin : 683 581
Ph : 0484-2690580

Parish Preist

Rev. Fr.Joy Plackal