Jesus

Jesus

Contact Details:

Roman Catholic Church
Barot
Sachidhanand Ashram,
Chirasmi Road,
Ganaur – 131 101,
Sonepat Dist.,
Haryana,
Tel: 0130- 2460971.

Church Established – 1995.