St. Thomas

St. Thomas

Contact Details:

St. Thomas Malankara Catholic Church
Uttam Nagar
B-1/52,53 Church Road,
Sewak Park,
New Delhi – 110 059,
Tel: 25336678.