St. Vincent de Paul

St. Vincent de Paul

Contact Details

St Vincent De Paul Church
Derapathar
Lanka P.O.,
Nagaon (Dt)
Assam

Parish preist

Fr Basil Thottakara, cm
Mob: 9954497344