St.Antony

St.Antony

Contact Details

St. Antony of Paduva church
Kabisthalam
Church Street,
Keelakabisthalam
Thanjavur Dt.
Pin : 614 203
Tel:04374/20996

Parish preist

A. Amirthasamy