St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Manathidal
P O., Kandiyur – Via,
Thanjavur Dt
Pin – 613101
Tel: 04362/83452

Parish preist

A. Samson