St.George

St.George

Contact Details

St. George church
Poolappadam
Pathar P.O.,
Chungathara
Pin – 679334
Ph : 04931-255210

Parish preist

Rev. Fr. Pariyappanal Thomas