Holy Spirit

Holy Spirit

Contact Details

Holy Spirit Church
Sampige
Pin : 574275
Ph : 08258-236792

Parish preist

P.P. Rev. Fr. Denis D’Souza (Sr)