St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St Thomas Church
Gandhidham
Sector 2, Plot 90,
Kutch (Dt),
Gujarat
Pin : 370 201
Phone (02836) 232017,
E – mail sabkala@yahoo.com

Parish preist

Fr. Joseph Madhuravely CMI