Presentation of Our Lord

Presentation of Our Lord

Contact Details:

Presentation of the Lord Church
Sursunipara
P.O. Kakon Hat,
Dist. Rajshahi.

Church Established – 1993.
Parish Priest – Fr. Bernard Tudu.
Asst. Priests – Fr. John Mintu Ray.
Mobile Phones – 01715019761 / 017120662664.