St.Antony

St.Antony

Contact Details:

St. Anthony’s Church
Mohipara
P.O. Golabari,
Dist. Rajshahi.
Pin : 6260

Church Established – 1995.
Parish Priest – Rev. Fr. Henry Palma.
Asst. Priest – Fr. Anton Murmu.
Mobile Phone – 01715378155 / 01715324169.