St. Jude

St. Jude

Contact Details

St. Jude Church
Kattamkavala
Chittarikkal P.O.
Thomapuram
Pin : 671 326
Ph : 0467 2221015

Parish Preist

Fr.Karingalikkattil Thomas