St.John

St.John

Contact Details:

St. John’s Church
Avudaiyanur
Tirunelveli Dt,
Tamil Nadu.
Pin : 627 431

Parish Priest: Rev. Fr. S.A. Antony Samy.