St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas the Apostle Church
Benipur
Jan Seva Ashram
Christnagar P.O.
Varanasi
U.P.
Pin : 221003

Parish Preist

Fr. Premraj, IMS
Asst : Fr. Satyajit, IMS