St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Mangara
Chapparapadavu
Kannur
Pin : 670 581
Ph: 0460 2270139
Mob: 9947599808

Parish preist

Fr. Aldrin Joseph OFM Cap.