MaryMagdalene

MaryMagdalene

Contact Details:

St. Mary Magdelene Church
Sitapur
Mahmudabad P.O.
Uttar Pradesh
Pin – 261203
Ph.No : 91 586 252433.

Parish Priest – Rev. Fr. Anil Parker.
Church Established – 1980.