St. Theresa

St. Theresa

Contact Details:

St. Theresa’s Church
Aurangabad
Near British Cemetery,
Lakhimpur Dist.,
Uttar Pradesh.
Pin : 262728

Parish Priest – Rev. Fr.Pavitra Kumar.
Church Established – 1994.