St sebastian

St sebastian

Contact Details

St. Sebastian church
Kommayad
Karackamala P.O.,
Manathavady
Pin – 670645
Ph : 04936-227199

Parish preist

Rev. Fr. Kulathinal James