St.Antony

St.Antony

Address:

St.Anthony’s Church
Phonoswadi
Sindhudurg,
Kankvali Post
Pin : 416 602,
Tel : (02367) 233255

Priest :

Rev.Fr.Gilbert Colaso (PP)