St. Ephrem

St. Ephrem

Contact Details

St Ephrem’s Church
Odgady
Sidhi
486 887
Ph : 07805-279370

Parish Preist

Fr. George Karamvelil