Sahaya Matha

Nithya Sahaya Matha

Contact Details:

Nithya Sahaya Matha Church
Thangalur
Thangalore (Post)
Pin : 680581,
Ph.No: 2202654.

Church Established – 1948.
Vicar : Fr. Seby Chittilappilly.
Forane : VELUR FORANE.