Sagayamatha

Nithya Sahaya Matha

Contact Details:

Nithya Sahaya Matha Church
Kozhukkully
Kerala,
Pin : 680752
Ph.No: 2316066.

Church Established – 1964.
Vicar : Fr.Joseph Vaikkadan.
Forane : PUTHUR FORANE.