Our Lady of Mount Carmel

Our Lady of Mount Carmel

Contact Details:

Our Lady of Mount Carmel Church
Kundannur
Kerala,
Pin : 680590
Ph.No: 232319.

Church Established – 1856.
Vicar : Fr. Thomas Choondal.
Forane : WADAKKANCHERY FORANE.