St.Antony

St.Antony

Contact Details:

St. Antony Church
Guruvayur
Kerala,
Pin : 680101
Ph.No: 2556350.

Church Established – 1938.
Vicar : Fr. Paul Pulikkottil (Sr).
Forane : PALAYUR FORANE.