St. Cyriac

St. Cyriac

Contact Details:

St. Cyriac Church
Vylathur
Nhamanghat (Post)
Kerala,
Ph.No: 2681018.
Pin : 679563

Church Established – 1882.
Vicar : Fr. Jose Konikkara (Sr.).
Forane : PALAYUR FORANE.