St Joseph

St Joseph

Contact Details:

St. Joseph Church
Ponnukkara
Kerala,
Pin : 680014
Ph.No: 2354905.

Church Established – 1979.
Vicar : Fr. Francis Tharakan.
Forane : PUTHUR FORANE.