St. Lazar

St. Lazar

Contact Details:

St. Lazar Church
Kottapady
Pin : 680505,
Ph.No: 2553436.

Church Established – 1400.
Vicar : Fr. Joseph maliekal
Asst.Vicar : Fr. Joju Chiriyankandath CMI
Forane : PALAYUR FORANE.