St. Thomas

St. Thomas

Contact Details:

St. Thomas Church
Brahmakulam
Kerala,
Pin : 680104
Ph.No: 2556527.

Church Established – 1929.
Vicar : Fr. Paul Thanickal.
Forane : PALAYUR FORANE.