St. Thomas

St. Thomas

Contact Details:

St. Thomas Church
Padavarad
(St. Thomas Nagar)
Ollur (Post)
Pin : 680 306,
Ph.No: 0487 – 2355774.

Church Established – 1976.
Vicar : Fr. Wilson Kannanaikkal
Forane : OLLUR FORANE.