St. Thomas

St. Thomas

Contact Details:

St. Thomas Church
Palayur
Pin : 680506
Ph.No: 2556978.

Church Established – 52.
Vicar : Fr. Louis Edakalathur.
Asst.Vicar: Fr. Ajith Thachoth.
Forane : PALAYUR FORANE.