St. Thomas

St. Thomas

Contact Details:

St. Thomas Church
Puthur
Kerala,
Pin : 680014
Ph.No: 2352959.

Church Established – 1920.
Vicar : Fr. Raphael Muthupeedika.
Forane : PUTHUR FORANE.