Christ the king

Christ the king

Address:

Christ the King Church
Christurajapuram
Vattiyoorkavu,
Trivandrum
Pin : 695 013.
Ph:0471/2361567.

Substations:

1.Vimalahrudayam Church

Kanjiramapara.

2.St. Sebastians Church

Malamugal.

3.St. Antony’s Church

Kulesekharam.